Sady v centru (Rakovníka) a na okraji (zájmu)

Čermákovy sady v Rakovníku jsou nejvýznamnějším zeleným prostorem uvnitř tohoto města. Nachází na jižním okraji historického centra. Park byl zakládán po roce 1902 tehdejším starostou města Josefem Čermákem na místě bývalé chmelnice a dalších obhospodařovaných pozemcích.

Významný prvek sadů tvoří alej Jírovců Maďalů, která byla založena dříve než vlastní sady. Stáří aleje je přibližně 100-130 let. Alej byla založena zhruba v místech, kde dříve protékal Rakovnický potok, který byl po ničivých povodních v roce 1872 regulován a přeložen o cca 100 m jižněji.
V roce 1915 byl v jižní části sadů postaven balvan z lomu na Příčinské Hoře s reliéfem Husovy hlavy od sochaře Františka Šalouna. V roce 1924 byla u příležitosti stého výročí narození Bedřicha Smetany odhalena jeho busta od profesora Fojtíka. Sokl dodal místní sochařský mistr Karel Havlíček. Busta byla umístěna na západním okraji sadů (kvůli možnému poškození je v současné době sundána a uložena v depozitáři). V roce 1924 bylo přikročeno k úpravě Čermákových sadů dle návrhu architekta Kumpána. V roce 1928 byl předán veřejnosti hudební pavilon, který byl zbudován nákladem Okrašlovacího spolku. Pavilon je od architekta Rösslera a stavitele Vopršala. Další zásahy do území sadů se omezily pouze na údržbu a výsadbu zeleně.


Na oficiálních stránkách města Rakovníka lze stále najít texty se smělými plány, jak udělat Čermákovy sady krásnější: Například pod mezititulkem Urbanistické a architektonické řešení čteme:
Jedná o stavební úpravy stávajících sadů, stavební pozemek je jednoznačně určen hranicemi těchto sadů.
Rozšíření pozemků proti stávajícímu stavu je jižně od Rakovnického potoka, kde na místě zrušeného minigolfového hřiště bude vybudován “Geopark”.
Obnova porostů vychází ze studie zpracované firmou Arborea Rakovník s.r.o. v roce 2001. Inventarizace a hodnocení dřevin je zcela převzato a obnova porostů vychází ze zpracované studie a pouze ve výrazně kolizních případech zasahuje do původního řešení porostů. Náhradou za nově dotčené porosty je proveden návrh výsadby porostů nových. Na situaci jsou vyznačeny jak porosty určené k odstranění dle studie z roku 2001, tak i porosty dotčené novým návrhem. Stejně tak je do situace zakreslen návrh doplnění zeleně z roku 2001 i nový návrh doplněné zeleně. Grafické značení specifikuje jednotlivé druhy porostů. Vzrostlá zeleň sadů tvoří velmi cennou zónu města, jejíž ochrana a údržba patří k jedné z priorit městské správy. Území je rekreační zónou obyvatel i návštěvníků města a je nutné umožnit optimální využívání celé plochy sadů.
Vytvořením podmínek pro vtažení většího počtu návštěvníků a pro pořádání pestré palety akcí (koncerty, sportovní akce pro děti, divadelní představení, setkávání zájmových skupin apod.) vzniká výrazná potřeba zvýšené údržby a obsluhy celého území. Tento záměr vyvolává potřebu zpevnění hlavních zásobovacích a pěších tahů a vytvoření pobytových ploch pro soustředění většího počtu lidí.

Upraveny budou nejen povrchy cest, ale částečně i jejich trasování. Hlavní komunikací zůstane zdvojená cesta v trase jírovcové aleje, kdy hlavní střední cesta bude využívána od západu pro vjezd do prostoru sportovišť a bude zpevněna dlažbou z žulových kostek, za odbočením na hřiště Lokomotivy Rakovník bude povrch zaměněn za nezpevněný (šotolina upnutá do obrubníků z dlažebních kostek) využívaný pro běžecké trati místních škol a sportovních klubů.

V sadech je několik dominant, které nový návrh zachovává. První významný prvek tvoří balvan s reliéfem Husovy hlavy. Kámen je dnes porostlý břečťanem. Kolem kamenu je navrženo centrální upořádání cest s odpočinkovými kouty. Tento prostor bude hlavní klidová a odpočinková zóna celého parku. Dalším významným prvkem je hudební pavilon z roku 1928. Pavilon byl v nedávné době zrekonstruován. Pro kulturní akce je pavilon v návrhu doplněn segmentovým amfiteátrem pro sezení (možnost doplnit mobilní lavice). Altán bude uveden do původního barevného a materiálového řešení. Jednoduchým doplněním konstrukce pro rozvod vody vznikne možnost vytvořit kolem pavilonu dle potřeby clonu z vody padající z úrovně okapu. Vybudováním jednoduchého žlabu kolem vlastní stavby pro jímání přepadávající vody z pavilonu vznikne “ostrovní” prvek a spolu se změnou klimatu, zvukem tekoucí vody a intimitou vytvořenou vodní clonou nabídne návštěvníkům zajímavý a originální zážitek.

Prostor parku bude oživen vodním kanálem s kamennými můstky. V bočních nízkých zídkách můstků z kamenné rovnaniny budou zapuštěna svítidla. Kanál ústí do nově navrženého rybníčku, který vytvoří příjemnou odpočinkovou plochu doplněnou vodními rostlinami. Z rybníku bude možné čerpat vodu pro zavlažování rostlin v parku. Přes rybníček je navržená jedna z nových tras obslužných chodníků, která přechází po dřevěné lávce na ostrůvek osázený stromy a po menší dřevěné lávce do prostoru dětského a sportovního hřiště. Tesařské konstrukce lávek budou zastřešené polovalbovými stříškami, v jejichž krovu budou umístěna světla.

Sportovní hřiště bude vybaveno umělým povrchem, mantinely a čelními stěnami, dětské hřiště bude přesunuto severněji a dovybaveno dle požadavků investora. Celý nově vytvořený areál obou hřišť, jezírka s ostrůvkem a pobytových trávníků bude ohraničen nízkým plotem nebo vodní plochou, které zabrání volnému vstupu psů.

V obnově Čermákových sadů je počítáno i s celkovou výměnou mobiliáře – laviček, odpadkových košů, veřejného osvětlení, orientačních a informačních tabulí.

Vstupy a hlavní pohledové osy tohoto velmi cenného území města budou zvýrazněny charakteristickými prvky drobné architektury, které vhodně doplní funkci této městské zóny. Tyto prvky budou tvořeny kamennými sloupy, patníky v pravidelných rozestupech, symbolickou betonovou bránou, kovovými stožáry, oplechovanými koulemi, mohutným dřevěným kmenem, dvojicí monumentálních dřevěných lavic v nadživotní velikosti případně dalšími výraznými prvky.

Areál doplní „geopark“ v prostorách bývalého minigolfového hřiště, navazující na cyklistickou stezku po pravém břehu Rakovnického potoka.

Všimněte se datace: plán z roku 2000, citovaný text pochází z roku 2010. Na zmiňovaném webu najdeme ještě odkaz na článek z roku 2016, kdy se město rozhodlo investovat do největšího parku ve městě více jak pět milionů korun.

článku Rakovnického deníku se píše: V Čermákových sadech by měla vzniknout nová cesta i s veřejným osvětlením. Vedení rakovnické radnice chce postupně revitalizovat a opravit Čermákovy sady, které slouží jako odpočinková zóna, kde nechybí ani hrací prvky pro děti.

Částečná rekonstrukce Čermákových sadů začne v průběhu letních měsíců a skončit by měla do letošní zimy a provede ji firma z obce Holedeč ze Žatecka.

„V rámci této etapy vybudujeme páteřní chodník od sokolovny k Lexově vile a také k němu příčný páteřní chodník od lávky u plaveckého bazénu k Masarykově obchodní akademii,“ vysvětlil tehdejší místostarosta města Miroslav Samaš (ANO) a dodal: „Navazujeme tak na již zrealizovanou první etapu, která zahrnovala parkoviště, chodníky, komunikaci a veřejné osvětlení v okolí Domu dětí a mládeže.“

„Čermákovy sady budou mít nové zpevněné komunikace a budou doplněny o lavičky a odpadkové koše, v trase nových zpevněných chodníků přibude veřejné osvětlení a budou vybudovány dvě vstupní brány, a to konkrétně u sokolovny a u Masarykovy obchodní akademie,“ sdělila bližší informace Alida Štulajterová, mluvčí rakovnické radnice.

Podle Rakovničanů je dobře, že se na park nezapomíná. „Park je místem, kam by se mělo podle mého investovat daleko více peněz. Hlavně si myslím, že prostranství kolem dětského hřiště by mohlo být postupně předěláno a mohly by zde být další hřiště včetně oplocení. Ve večerních hodinách by to bylo uzamčené, aby sem omladina nechodila popíjet a ničit. Zdejší pavilon by měl být nejen opravený, ale také by se sem hodila nějaká kamera. Ty posprejované stěny jsou pro ostudu,“ řekl svůj názor Rakovnickému deníku Stanislav Nový.

O nutné rekonstrukci největšího parku v Rakovníku se mluví již několik let. Dokonce na radnici leží projekt, který obnovu Čermákových sadů řešil komplexně.

„Projekt na celkovou rekonstrukci byl zpracován v letech 2007 – 2009, ale bohužel nemohl být podpořen z regionálních operačních programů, a proto byl projekt rozdělen do několika etap, aby město mohlo realizovat úpravy z vlastních zdrojů,“ doplnila informace Alida Štulajterová.

S čím vším se počítá při obnově Čermákových sadů, se Rakovničané a i další zájemci, mohou dočíst v projektu, který je umístěný na oficiálních webových stránkách města Rakovník. V něm se například počítá s obnovou hudebního pavilonu postaveného v roce 1928. V něm se píše, že pavilonu by měly být vráceny jeho barevné variace, kromě toho by měl tvořit jakýsi „ostrůvek“.

„Jednoduchým doplněním konstrukce pro rozvod vody vznikne možnost vytvořit kolem pavilonu dle potřeby clonu z vody padající z úrovně okapu. Vybudováním jednoduchého žlabu kolem vlastní stavby pro jímání přepadávající vody z pavilonu vznikne „ostrovní“ prvek a spolu se změnou klimatu, zvukem tekoucí vody a intimitou vytvořenou vodní clonou nabídne návštěvníkům zajímavý a originální zážitek,“ píše se doslova ve zprávě umístěné na webu města.

Tolik Rakovnický deník v roce 2016. Od té doby nikde o Čermákových sadech v podstatě ani zmínka. Sady sice žijí svým životem, Sokolové tam pořádají své závody, siláci zde pořádají svůj Street workout Rakovník, občané sem zamíří na procházky či projížďky, fotografové vyfotí veverky, ale město se nejspíš radši ničím nechlubí.

15. 4. 2020

Inzerce